Hoofdcontent

Hoe werkt het?

Alle sportieve en creatieve aanbieders binnen gemeente Enschede krijgen de kans om hun sportieve of creatieve activiteit te promoten. Dit doen zij door een kennismakingsactiviteit aan te bieden voor de basisschooljeugd.

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Alle aanbieders registreren zich op www.enschedeactief.nl en voeren vervolgens hun kennismakingsaanbod in. Het volledige gemeentelijke aanbod wordt gepresenteerd in een kleurrijk boekje en wij zorgen ervoor dat alle basisschoolkinderen uit de gemeente deze boekjes in handen krijgen. Dit loopt altijd via de basisscholen en de ouders/verzorgers gaan natuurlijk het boekje samen met de kinderen doornemen, dit is al een leuke activiteit op zichzelf.

Bewaar het boekje
Kinderen bewaren deze zorgvuldig samengestelde gids een heel schooljaar lang en kunnen zich gedurende het hele schooljaar digitaal via de website inschrijven.

Het is belangrijk dat er altijd via de website wordt ingeschreven, zodat de aanbieders precies weten wie er komt. Schrijf de data dus altijd direct in de agenda, zodat het niet vergeten wordt: de aanbieders houden nu eenmaal rekening met de komst van jouw kind(eren).

Digitale inschrijfmodule
Met een login voor alle aanbieders is het volledige inschrijfproces eenvoudig te monitoren en is er geen administratieve rompslomp. De organisatie heeft op deze manier altijd een actuele lijst van sportieve en culturele aanbieders binnen de gemeente en met één druk op de knop zijn deze digitaal te benaderen. De monitoring met alle bijbehorende statistieken is zeer belangrijk om het succes van het project te kunnen meten.

 
De belangrijkste spelregels voor ouders/verzorgers
Deelnemer/kind: de basisschoolleerling welke zich heeft ingeschreven voor een kennismakingsactiviteit
Aanbieder: de persoon/instelling/club/vereniging, welke verantwoordelijk is voor de kennismakingsactiviteit
Organisatie: Sjors Creatief en Sjors Sportief
Inschrijfgeld: het bedrag dat verschuldigd is voor de duur van de kennismakingsactiviteit

INSCHRIJVING
Jouw kind(eren) inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten is enkel mogelijk met een door jou gemaakt profiel en door een volledige, digitale inschrijving op www.enschedeactief.nl. Het is mogelijk om jouw kind(eren) voor meerdere activiteiten in te schrijven. De inschrijving voor de kennismakingsactiviteiten is doorlopend voor het betreffende schooljaar en er kan te allen tijde ingeschreven worden, mits het aantal activiteitplaatsen dit toelaat.

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via mailberichten van de aanbieder. Het is belangrijk dat je een juist en actueel emailadres van jou als ouder/verzorger invoert en dat jouw spamfilter mail van deze website toestaat. 

Bevestiging inschrijven
Na de digitale inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van inschrijving. Als de activiteit vol zit, kan het nog steeds mogelijk zijn om jouw kind(eren) in te schrijven. De aanbieder kan gebruik maken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn of besloten worden een extra datum/data toe te voegen aan het aanbod, dan zal dit worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt contact met je op over een eventuele nieuwe datum waarop jouw kind kan starten.

BETALING
Inschrijfgelden
Het door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te incasseren bedrag is het bedrag dat de aanbieder vraagt voor de kennismakingsles(sen) en kan verschillen per activiteit.

Betaling
Eventuele betaling van het inschrijfgeld geschiedt middels automatische incasso en wordt maximaal 50 dagen na inschrijving volbracht. Na akkoord te gaan met de inschrijving, machtigt je Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) per automatische incasso te innen.

Bij het niet kunnen innen van het inschrijfgeld per automatische incasso (storneren), krijg je eenmalig een verzoek per e-mail om het bedrag binnen zeven dagen alsnog te betalen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan derden. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Restitutie
Bij ziekte van de docent heb je, alleen wanneer meer dan de helft van het totaal aantal lessen om deze reden vervalt, recht op -na rato berekende- teruggave van het activiteitgeld. Je ontvangt de teruggave vóór het einde van het schooljaar.

ACTIVITEIT
Aanwezigheid
Heb je jouw kind(eren) ingeschreven voor een activiteit dan rekent de aanbieder erop dat jouw kind aanwezig is. Mocht jouw kind onverhoopt afwezig zijn dan geef je dit rechtstreeks door aan de aanbieder.

Annulering activiteit
Binnen drie dagen na inschrijving, kan de activiteit – na inloggen – digitaal onder 'mijn inschrijvingen' worden geannuleerd. Als er sprake is van inschrijfgeld, wordt dit niet in rekening gebracht.

Als blijkt dat de deelnemer na deze drie dagen met legitieme reden niet aanwezig kan zijn bij de kennismakingsactiviteit dient dit binnen twee weken na inschrijving gecommuniceerd te worden via de contactgegevens op deze website. Wanneer de reden van afzegging legitiem is bevonden, wordt de aanbieder door de organisatie op de hoogte gesteld. Hiervan krijg je een bevestiging per e-mail toegestuurd.

Als er twee weken verstreken zijn na de inschrijving, is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Indien er sprake is van een geschil, beslist de aanbieder welke stappen genomen zullen worden.

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode
Als jouw kind niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij je om jouw kind rechtstreeks af te melden bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingsgevallen. Je kunt hierover contact opnemen via de contactgegevens van deze website.

Verhindering of ziekte aanbieder van activiteit
Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van de docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan dan zal dit tijdig worden doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

Vervoer van/naar activiteiten
De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.

Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen – altijd in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO.

De duur van de activiteiten ligt tussen de 1 tot 3 uur. Na afloop kunnen ouders/verzorgers of BSO-leiders de kinderen weer ophalen. Er is geen verdere opvang mogelijk.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Cultuur- & Sportstimulering Nederland niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk.

Als je jouw kind(eren) inschrijft voor een activiteit, sluit je rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
De organisatie en aanbieders zijn gedreven om ouders/verzorgers, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het -ondanks onze inzet- voorkomen dat je ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Stuur jouw klacht per e-mail naar: info@sportstimulering.nl.

PRIVACY
Mailing
Jouw e-mailadres gebruiken we voor servicemails van deze website of van Stichting Sportstimulering Nederland project. We gebruiken jouw e-mailadres om een nieuwsbrief te versturen die gaat over Sjors activiteiten. 

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.Laatst bijgewerkt op 19-07-2022